Behandlingsfaserna

De olika faserna av ärendets behandling hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är följande.

  • ärendet inkommer hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden och det diarieförs som en inkommen handling

  • ärendets beredning: de handlingar som eventuellt fattas och de tilläggsutredningar som behövs, begärs och en promemoria sammanställs

  • föredragande skriver en beslutsframställning och ett beslutsutkast

  • alla handlingar som tillhör besvärsärendet skickas runt till medlemmar i besvärsnämnden för utkomstskyddsärendens sektion

  • ärendets behandling och fattandet av beslut vid sektionens möte

  • efterarbete med anledning av beslutsfattandet och postning av beslutet
Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama