Till dig som söker ändring

Ett besvärsärende inleds genom att en besvärsskrift lämnas in till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Den besvärsanvisning som är bifogad till det överklagade beslutet, skall följas vid skrivandet och inlämnandet av besvärsskriften. I besvärsskrift skall anges det beslut, i vilket ändring söks. I besvärsskriften skall dessutom anges till vilken del ändring söks, hur beslutet skall ändras samt grunderna för ändringssökandet.

Ärende som gäller undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut inleds vid besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden genom en skriftlig ansökan hänvisad till besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden. Grunderna för beslutets undanröjande skall framföras i ansökan. Det beslut, vars undanröjande söks, skall bifogas till ansökan.

Ärendets behandling hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är avgiftsfri.

Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama