Ärenden som behandlas

Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden är första besvärsinstans för besvär över beslut givna av arbetslöshetskassa, Folkpensionsanstaltens byrå, Utbildningsfonden eller arbetskrafts- och näringscentralen i ärenden som gäller:

 • inkomstrelaterad dagpenning för arbetslösa
 • grunddagpenning för arbetslösa
 • arbetsmarknadsstöd
 • utbildningsdagpenning
 • medlemskap i arbetslöshetskassa
 • studiesociala förmåner i arbetskraftspolitiskt vuxenutbildningsstöd
 • resebidrag
 • vuxenutbildningsstöd
 • yrkesexamensstipendium
 • alterneringsersättning
 • lönegaranti

Hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden kan ändring sökas även i arbetskraftsbyrås beslut som gäller reseersättning och andra former av ersättning för kostnader för uppehälle för den som söker sig till arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.

Hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden kan undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut givet av arbetslöshetskassa, Folkpensionsanstaltens byrå, Utbildningsfonden och arbetskraftsbyrå sökas i de ovannämnda ärendena.

I besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden tillämpas förvaltningsprocesslagen vid behandlingen av ärenden, om inte något annat särskilt bestäms i lag.
Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama