Käsiteltävät asiat

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena valitettaessa työttömyyskassan, Kansaneläkelaitoksen toimiston, Koulutusrahaston tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen antamasta päätöksestä, joka koskee:

  • ansiopäivärahaa,
  • peruspäivärahaa,
  • työmarkkinatukea,
  • vuorottelukorvausta,
  • työttömyyskassan jäsenyyttä,
  • aikuiskoulutustukea,
  • ammattitutkintostipendiä,
  • palkkaturvaa,
  • työnantajan omavastuumaksua ja
  • työttömyysvakuutusmaksun perintää

Edellä mainittujen lisäksi työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta haetaan valittamalla muutosta työvoimatoimiston päätökseen, joka koskee työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen hakeutuvalle myönnettävää korvausta matka- ja muista ylläpitokustannuksista.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta haetaan myös työttömyyskassan, Kansaneläkelaitoksen toimiston, Koulutusrahaston ja työvoimatoimiston lainvoimaisen päätöksen poistamista edellä mainituissa asioissa.

Asian käsittelyssä työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia, jollei lailla erikseen toisin säädetä.
Web design Mediatoimisto Crazy Mama Etusivu Kalenteri Yhteystiedot Suomi På svenska Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama